TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DELS CLIENTS

Llegiu si us plau atentament aquesta informació relacionada amb el tractament que CRÈDIT TERRASSA S.A fa a amb les seves dades personals.

Els tractaments de dades tenen per objecte les següents finalitats:

 

La informació bàsica referida haurà de contenir com a mínim:

  1. La identitat del Responsable del tractament i del seu representant en el seu cas.
  2. La finalitat del tractament
  3. La possibilitat d’exercir els drets establerts als articles 15 a 22 RGPD

 

Cas de ser consentit al contracte pel deutor, Crèdit Terrassa S.A. podrà informar addicionalment sobre campanyes i accions promocionals

Els tractaments que fa Crèdit Terrassa estan sota l’empara del que la norma anomena Bases de legitimació, que serien:

Destinataris del tractament de les dades:

La informació creditícia, que compren les dades personals i de crèdit, seran utilitzades pel nostre personal administratiu i de gestió, i podrà ser tramesa als estaments oficials públics i privats que per motius legals, d’execució del deute (incloent la reclamació a fiadors) o de necessitat material hagin d’accedir.

En cas de reclamació del deute ja sigui al deutor principal o al fiador, advocats, procuradors, notaris o fins i tot auditors de comptes.

Si desitgeu més informació o volguéssiu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, podeu contactar al servei de protecció de dades, credit@creditterrassa.com.

Transferències internacionals

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran comunicades ni tractades fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Criteris de conservació

Les dades proporcionades seran conservades d’acord a la legislació civil i mercantil en matèria de prescripció de les accions de reclamació del crèdit i les de responsabilitat civil de l’Entitat creditora, així com per les obligacions relatives a la custòdia dels documents que formen part dels llibres oficials de Crèdit Terrassa. Com a màxim, durant un període de 10 anys una vegada extingida la relació contractual d’acord amb la regulació actual sobre prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Els deutors d’acord a la normativa de protecció de dades, se’ls hi atorga drets tant a rebre informació com d’accés a les seves dades que realitza Crèdit Terrassa. En particular:

En el supòsit que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’autoritat de control que, en funció de la teva residència, procedeixi.

En tot cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació, us demanem que contacteu amb nosaltres mitjançant el correu credit@creditterrassa.com,amb la finalitat d’intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

Podeu exercir els referits drets dirigint un correu electrònic a l’adreça credit@creditterrassa.com.

 

Crèdit Terrassa respondrà a les seves peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes. Si no fos el cas, demanem que ens disculpeu i ho farem a la major brevetat, davant el sistema de pròrrogues mes a mes fins a dos mesos addicionals que ens dona el Reglament cas de complexitat o volum de peticions. No obstant restem a la vostre disposició si voleu contactar de nou per poder atendre ‘us i corregir qualsevol possible error tècnic que hagi impedit resposta dins d’aquest termini.

En qualsevol moment els interessats podran retirar el seu consentiment per al tractament de les dades per a les finalitats indicades, la base de les quals hagi estat el consentiment, que tindrà efectes a partir de la seva revocació i per tant no podreu retirar el consentiment per a aquells tractaments de dades anteriors i aquells altres que no l’hagin requerit.

Les dades de caràcter personal captades per les càmeres de seguretat, així com les dades identificatives facilitades en el control d’accés són tractades per Crèdit Terrassa amb la finalitat de salvaguardar la seguretat, sent la base jurídica d’aquest tractament el manteniment de la seguretat, per tant, l’interès públic.

Les seves dades es mantindran confidencials i no es comunicaran a tercers, exceptuant les autoritats, en el cas que aquestes ho sol·licitin, o en el cas que aquesta comunicació resultés necessària.

Les dades tractades es mantenen durant un màxim de 30 dies. El titular pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament i oposició, que podrà exercitar enviant una comunicació credit@creditterrassa.com o a l’adreça Rambla d’Egara, 108. 08221. Terrassa

Així mateix, el titular pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l’adreça de correu electrònic indicada.