Tenim vacances del 7 al 27 d'agost.

Divendres 4 d’agost, horari de 8,30 a 13,30h / tarda tancat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’ informa dels següents aspectes legals:

Identificació de la web: http://www.creditterrassa.com

Responsable de la web: CRÈDIT TERRASSA S.A.
Adreça: Rambla d’Ègara, 108 08221 Terrassa
E-mail de contacte: credit@creditterrassa.com
Tel. / Fax: 93 7800544
Dades Fiscals: A-08072563
Dades Registrals: Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 608 llibre 138 secció 2ª de Societats. , Foli 40 A 47. , Full 3006.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir de aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”), té per objectiu regular l’ús de l’espai web que CRÈDIT TERRASSA, S.A. posa a disposició del públic (www.creditterrassa.com) Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que continguin són de propietat titular de CRÈDIT TERRASSA, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació. La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari i de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

US CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar, deteriorar el propi espai web o els seus serveis, o impedir un ús satisfactori de l’espai web a uns altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en aquest espai web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CRÈDIT TERRASSA presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes citats. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CRÈDIT TERRASSA o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial. L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix. CRÈDIT TERRASSA Conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o de fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment CRÈDIT TERRASSA no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir. CRÈDIT TERRASSA no es responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de CRÈDIT TERRASSA o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús. Tots els drets estan reservats.

REGIMEN DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de CRÈDIT TERRASSA per la utilització del web L’usuari es l’únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per la utilització del present espai web i per la seva part CRÈDIT TERRASSA està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra CRÈDIT TERRASSA basada en l’ utilització del l’espai web per l’usuari. Si fos el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a CRÈDIT TERRASSA amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes. Responsabilitat de CRÈDIT TERRASSA per el funcionament del web CRÈDIT TERRASSA exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a CRÈDIT TERRASSA Responsabilitat de CRÈDIT TERRASSA per enllaços des del web CRÈDIT TERRASSA declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del RGPD (Reglament General de Protecció de dades), CRÈDIT TERRASSA informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen a l’omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de CRÈDIT TERRASSA i seran tractats amb la finalitat de poder prestar i informar respecte els serveis o sobre els productes que CRÈDIT TERRASSA ofereix. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals? Responsable del tractament: CRÈDIT TERRASSA Rambla d’Ègara, 108 – 08221 TERRASSA Correu electrònic: credit@creditterrassa.com

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals? Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament de la informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

3. Quan de temps conservarem les seves dades personals? Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals. En qualsevol cas, CRÈDIT TERRASSA conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que es sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals? La base legal per al tractament de dades és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals? Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a CRÈDIT TERRASSA en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent. El personal de CRÈDIT TERRASSA que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de CRÈDIT TERRASSA pot accedir a les seves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de CRÈDIT TERRASSA han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei. CRÈDIT TERRASSA ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals? Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment. Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@creditterrassa.com acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa. Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada? Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació? No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de màrqueting / comercial, si s’han exercitat els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari. Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

9. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés? L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant connexió VPN i protocol SSL

10. Quina és la Política de resposta davant d’ incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte? CRÈDIT TERRASSA ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles. CRÈDIT TERRASSA ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

11. Quina és la Política d’esborrat davant de baixes del servei? CRÈDIT TERRASSA desactiva a les seves BBDD d’enviament d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

12. Qui és el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades? CRÈDIT TERRASSA no té l’obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent. Independentment d’això, CRÈDIT TERRASSA ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a info@creditterrassa.com En cas que CRÈDIT TERRASSA identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent. L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, de 1 de juliol, de serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets esmentats, pot dirigir-se a CRÈDIT TERRASSA mitjançant correu electrònic info@creditterrassa.com o correu postal a l’adreça: CRÈDIT TERRASSA a la Rambla d’Ègara, 108 – 08221 TERRASSA

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, CRÈDIT TERRASSA a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i es sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya CRÈDIT TERRASSA i l’usuari es sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa.

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’ informa dels següents aspectes legals:

Identificació de la web: http://www.creditterrassa.com

Responsable de la web: CRÈDIT TERRASSA S.A.
Adreça: Rambla d’Ègara, 108 08221 Terrassa
E-mail de contacte: credit@creditterrassa.com
Tel. / Fax: 93 7800544
Dades Fiscals: A-08072563
Dades Registrals: Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 608 llibre 138 secció 2ª de Societats. , Foli 40 A 47. , Full 3006.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Acceptació de l’usuari

Aquest document (a partir de aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”), té per objectiu regular l’ús de l’espai web que CRÈDIT TERRASSA, S.A. posa a disposició del públic (www.creditterrassa.com) Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que continguin són de propietat titular de CRÈDIT TERRASSA, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació. La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari i de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

En document a part, accessible des de la mateixa web: http://www.creditterrassa.com podreu accedir al Tractament de les dades personals dels clients.

Ús correcte de l’espai web

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar, deteriorar el propi espai web o els seus serveis, o impedir un ús satisfactori de l’espai web a uns altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en aquest espai web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CRÈDIT TERRASSA presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes citats. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CRÈDIT TERRASSA o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial. L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix. CRÈDIT TERRASSA Conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o de fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment CRÈDIT TERRASSA no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir. CRÈDIT TERRASSA no es responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de CRÈDIT TERRASSA o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús. Tots els drets estan reservats.

Règim de responsabilitat

Responsabilitat de CRÈDIT TERRASSA per la utilització del web L’usuari es l’únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per la utilització del present espai web i per la seva part CRÈDIT TERRASSA està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra CRÈDIT TERRASSA basada en l’ utilització del l’espai web per l’usuari. Si fos el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a CRÈDIT TERRASSA amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes. Responsabilitat de CRÈDIT TERRASSA per el funcionament del web CRÈDIT TERRASSA exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a CRÈDIT TERRASSA Responsabilitat de CRÈDIT TERRASSA per enllaços des del web CRÈDIT TERRASSA declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

Facilitació dades personals a través de la WEB

En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d’aquest web, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i de la resta de normativa aplicable.

El responsable del tractament és Crèdit Terrassa. La finalitat del tractament serà la gestió de les seves consultes, sol·licituds o reclamacions, i l’establiment d’una comunicació per aquest canal mitjançant les dades de contacte proporcionades. La base legal del tractament serà l’interès legítim en la comunicació o, si és el cas, la prestació del consentiment de l’interessat. Les seves dades només seran accessible als usuaris de Crèdit Terrassa que ho requereixin per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball i en cap cas es cediran a tercers sense previ consentiment de l’afectat, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic, d’acord amb la legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant del responsable del tractament, adreçant-se per escrit a credit@creditterrassa.com o a l’adreça Rambla d’Egara, 108. 08221. Terrassa

També pot presentar una reclamació davant el Servei de Protecció de dades de Crèdit Terrasssa a l’adreça indicada: d credit@creditterrassa.com o davant una autoritat de control. Si la base legal del tractament és la prestació del consentiment, també tindrà dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Les seves dades es conservaran únicament pel temps necessari de resolució de les consultes, si bé la conservació podrà allargar-se excepcionalment per terminis derivats de l’exercici d’exercici d’accions de responsabilitat.

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades, en cas contrari l’entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.